+36 1 700 8108

Adattovábbítási szerződés


    A jelen Adattovábbítási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az Altegio Limited (a ciprusi törvények szerint bejegyzett társaság; székhelye: Andrea Kalvou Street 25, Office 102, 2321 Lakatameia, Nicosia, Ciprus;a továbbiakban: Licencbeadó) és a Licencbeadó között jön létre.

MIVEL a Licencbeadó azért köti meg ezt a Szerződést, hogy hozzáférést biztosítson a Licencbevevőnek az Altegio Platformhoz (a továbbiakban: Platform).
MIVEL a Szerződés célja, hogy szabályozza az adattovábbítást a Licencbeadó részére adatfeldolgozás céljából;
MIVEL a Szerződés a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő szintű biztonságot kíván biztosítani a személyes adatok feldolgozása során és különösen a felek üzleti tevékenységéhez kapcsolódó továbbítása során;
MIVEL Ön, mint a Licencbevevő meghatalmazott képviselője, megerősíti:
- Ön a Platformot ténylegesen használó jogi személy, egyéni vállalkozó Licencbevevő képviselője;
- Ön jogosult arra, hogy jogi személy, egyéni vállalkozó nevében elfogadja ezt a Megállapodást.
- ha Ön nem fogadja el ezt a Megállapodást, a Licencbevevő nem érheti el és nem használhatja a Platformot, a Weboldalt;

EZÉRT a Felek a következőkben állapodtak meg:

    A jelen Szerződés tárgya a Felek kölcsönös kötelezettsége, hogy a jelen Szerződésben meghatározott feltételek mellett biztosítsák az adatok átadásának bizalmasságát.
    A Licencbevevő a jelen Szerződés feltételeinek elfogadásával szabadon, önként és saját érdekében hozzájárul az alábbi cselekményekhez:
- a Licencbevevőhöz tartozó vállalati felhasználói profilban tárolt valamennyi Adat átvitele az Altegio Platformra, beleértve: a Licencbevevő ügyfeleinek adatbázisait, az ezekben tárolt személyes adatokkal, a Licencbevevő alkalmazottainak adatbázisát, beleértve a személyes adatokat, a pénzügyi tranzakciókra vonatkozó adatokat, az online nyilvántartási előzményeket, a látogatási előzményeket, a harmadik felekkel kapcsolatos integrációkra vonatkozó adatokat, minden egyéb a vállalati felhasználói profilban elérhető információkat;
- a Licencbevevő alkalmazottai, ügyfelei és harmadik felek személyes adatainak feldolgozása, akiknek a személyes adatait a Licencbevevő a jelen Szerződés alapján továbbítja a vállalati felhasználói profiljának az Altegio szoftverbe történő átvitele érdekében ( így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, felhalmozás, tárolás, a személyes adatok pontosítása (frissítése, módosítása), kinyerése, felhasználása, továbbítása (terjesztése, rendelkezésre bocsátása, hozzáférése), anonimizálása, zárolása, törlése, megsemmisítése), az Adatkezelési Követelmények és az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, az egyéneknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EK rendelet alapján (a továbbiakban: GDPR);
- a Licencbevevő felhasználói profiljában lévő egyéb információk feldolgozása az információk elektronikus adatbázisokba, listákba (nyilvántartásokba) és riportokba való felvételével. A Licencbevevő beleegyezését adja személyes adatainak kezeléséhez a www.alteg.io/en/info/privacy címen közzétett és/vagy az interneten elérhető adatvédelmi szabályzatnak megfelelően, és amely adatvédelmi szabályzat a Felhasználási feltételekkel, valamint a Licencszerződéssel együtt rögzíti a Felhasználó személyes adatainak kezelésének szabályait annak érdekében, hogy a Felek kapcsolatukat a jogszabályoknak megfelelő módon folytathassák . A jelzett dokumentumok elérhetők az interneten: www.alteg.io/en/info/terms, : www.alteg.io/en/info/licence linken, . A Licencbeadó a személyes adatok kezelőjének minősül.

    A Felek megteszik a szükséges és elégséges szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy megvédjék a személyes felhasználói adatokat a jogosulatlan vagy véletlen hozzáféréstől, megsemmisüléstől, módosítástól, zárolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint harmadik személy velük szembeni egyéb jogellenes cselekményétől.
    A Licencbeadó megtesz minden, a kockázatoknak megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedést, például az adatátvitel során bekövetkező véletlen vagy jogellenes megsemmisülés vagy véletlen elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés ellen.
A Licencbeadó vállalja, hogy a Licencbeadó irányítása alatt eljáró személy az adatokat csak az utasításoknak megfelelően és a jelen szerződésben és az adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokkal összhangban kezeli. Figyelembe véve a technika mindenkori állását, a végrehajtás költségeit és az adatkezelés természetét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a változó valószínűségek és súlyosság kockázatát a természetes személyek jogai és szabadságai tekintetében, a Felek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre az adott kockázatnak megfelelő biztonsági szint biztosítása érdekében, beleértve adott esetben a GDPR 32. cikkének (1) bekezdésében említett intézkedéseket.
    A Licencbevevő vállalja, hogy betartja a jelen Szerződés feltételeit, és szavatolja, hogy:
- az adatok továbbítása során a Licencbevevő betartotta az érintettek törvényben biztosított valamennyi jogát;
- a Licencbevevő megszerezte az érintettek hozzájárulását személyes adataiknak a Licencbeadó és harmadik személyek általi s feldolgozásához a megkötött szerződéseknek és megállapodásoknak megfelelően, a törvényes jogok és érdekek betartása érdekében;
- a Licencbevevő megteszi a szükséges és elégséges szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait megvédje a jogosulatlan vagy véletlenszerű hozzáféréstől, megsemmisüléstől, módosítástól, zárolástól, másolástól, terjesztéstől, valamint a harmadik felek velük kapcsolatos egyéb jogellenes cselekményeitől.
    Mindkét fél köteles bizalmasan kezelni a jelen Szerződést és a másik félről és a jelen Szerződéssel kapcsolatos üzleti tevékenységéről kapott információkat, és nem használhatja fel vagy fedheti fel ezeket a Bizalmas információkat a másik fél előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve, ha:

  • a nyilvánosságra hozatalt törvény írja elő;
  • a vonatkozó információk már nyilvánosak.

    A jelen Megállapodásra és a tárgyából vagy formációjából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) Anglia és Wales törvényei az irányadók, és azokkal összhangban kell értelmezni. A jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely vita, amelyet a Felek nem tudnak békés úton rendezni, az angliai és walesi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartoznak.
    Jelen Szerződés a Felek elfogadásával lép hatályba, és írásbeli felmondásáig marad érvényben. A jelen Szerződést a Licencbevevő saját belátása szerint bármikor, írásban visszavonhatja.

A jelen Szerződéssel és az Adatátadással kapcsolatos minden javaslatot, kérdést, kérést és egyéb kérdést el a [email protected] címrelehet küldeni. Felveheti a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel (DPO) is, akár az „Adatvédelmi tisztviselőnek” címzett írásbeli levélben a fent megjelölt címre e, vagy e-mailben az adatvédelmi tisztviselő címére küldve.